پیش تصفیه ترکیبی

تجهیزات compact multifunctional برای حذف ناخالصی های درشت دانه، دانه ها و شن از جریان ورودی و انتقال به مخزن مورد استفاده قرار می گیرد و مناسب برای جریان های 5 تا 30 لیتر در ثانیه می باشد. با توجه به نیاز و جنبه های اقتصادی، امکان ساخت تجهیزات multifunctional برای عملکردهای خاص وجود دارد.

عملکردهای اساسی

• به دام انداختن رسوبات (شن و گرانول)
• به دام انداختن آشغال ها در آشغالگیرهاپ
• انتقال مواد به دام افتاده (آشغال ها) به مخازن
• برگشت یکپارچه

 

ویژگی ها

عملکردهای دیگر

• قابلیت عبوردهی جریان از 15.20 تا 30 لیتر بر ثانیه
• امکان گرمادهی
• برای جداسازهای نصب شده در فضای بیرون
• کنترل اتوماتیک

• شستشوی آشغال ها
• آبگیری آشغال ها
• بکواش سنگ (شن)