سیستم پیش تصفیه ترکیبی سعید آباد -2015

پروژه

: تامین سیستم آشغالگیری و دانه گیری (ترکیبی)   -10 Lit/Sec

مراحل فرآیند

: آشغالگیری ریز- دانه گیری و فشرده سازی

تکنولوژی

 : IN-EKO, Combined Pretreatment

Ref. : IN-EKO*