دریچه آب بند تصفیه خانه – سری SPG

کاربرد دریچه آب بند تصفیه خانه:

دریچه های سری SPG برای کاهش و یا تنظیم جریان در واحد های زیر قابل استفاده می باشد:
• تصفیه خانه آب آشامیدنی و فاضلاب
• ایستگاه های پمپاژ
• کانال های آبیاری
• مخازن ذخیره سازی
• زهکشی ها
• تمام شبکه های جریان آزاد سطحی
سایر کاربرد ها:
• تیرک های سدکننده با سه طرف آب بندی
• در انتهای لوله با اتصال فلنجی
• دهانه به سمت پایین

دریچه آب بند تصفیه خانه

ویژگی های اصلی دریچه آب بند تصفیه خانه:

• دهانه مربعی
• آب بندی از 4 طرف (2 طرف اختیاری): جریان نشتی کمتر از 0.02 لیتر بر ثانیه به ازای فاصله خطی هر اتصال است.
• ظرفیت جریان به m3/sec ، برای دریچه کاملا مستغرق، با در نظر گرفتن افت فشار ∆H به صورت زیر محاسبه می شود:
(0.7 ×A (m2)×Ѵ2g∆H(mWC

گستره محصولات:

دریچه ها در 17 سایز با سطح مقطع 200 تا 1500 میلیمتر و در دو مدل زیر موجود هستند:
1) ماکزیمم فشار (5mWC (s5
2) ماکزیمم فشار (10mWC (s10

گستره محصولات دریچه آب بند