دریچه های تصفیه خانه پرکندآباد-بهمن 96

پروژه

: طراحی و تامین دریچه های اصلی ورودی-SS304- به همراه محرک های برقی Auma