استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی آق قلا-2012

استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی آق قلا-2012

پروژه

:MBR مدول های-300m3/d

مراحل فرآیند

:Screen+MBR+Po

تکنولوژی

 : Microclear

پایلوت MBR-تصفیه خانه پتروشیمی مبین-2012

پایلوت MBR-تصفیه خانه پتروشیمی مبین-2012

پروژه

: MBR-طراحی، ساخت و تامین پایلوت 10m3/day

تکنولوژی

 : MBR-Flat Sheet

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*

تصفیه خانه فاضلاب (MBR) ساختمان مرکزی RIPI-2010

تصفیه خانه فاضلاب (MBR) ساختمان مرکزی RIPI-2010

پروژه

: نظارت بر نصب و راه اندازی -240m3/day

مراحل فرآیند

: آشغالگیری و دانه گیری ترکیبی-DAF-MBR-آبگیری لجن

تکنولوژی

 : Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*

تصفیه خانه پساب روغنی فاز 15 و 16 پارس جنوبی-2010

تصفیه خانه پساب روغنی فاز 15 و 16 پارس جنوبی-2010

پروژه

:API Separator طراحی و تامین لجن روب های پارویی غیر فلزی

تکنولوژی

 : Probig-nonmetalic Scrapr

Ref.: Probig*

تصفیه خانه فاضلاب MBR مرکزی شرکت ملی نفت 2008

تصفیه خانه فاضلاب MBR مرکزی شرکت ملی نفت 2008

پروژه

: بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه -120m3/d

تکنولوژی

 : Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*

پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاهی 2010-2006

پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاهی 2010-2006

پروژه

: طراحی، ساخت و تامین 5m3/d الی 30m3/d

تکنولوژی

 : Extended

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*