اصول فیلتراسیون میکرواسکرین

آب حاوی ذرات جامد از درون  غربال فیلتر عبور می کند که اجازه عبور به ذرات با اندازه مشخص را می دهد. ناخالصی ها که بزرگتر از منافذ فیلتر می باشند به وسیله فیلتر به دام می افتند در حالی که ذرات کوچک تر همراه با آب، از فیلتر بیرون می روند. از آنجایی که فیلتر به آرامی با افزایش مقدار ناخالصی فیلتر شده، مسدود می شود، فیلتر باید بک واش شود تا بتواند دوباره کار کند.

اصول فیلتراسیون

SS (mg/l), mesh (micrones)

جامدات معلق (SS) به صورت mg / l می باشد و نشان می دهد که چقدر SS (به عنوان مثال فلک ها و سایر مواد جامد) در یک لیتر آب قرار دارند. این فقط یک پارامتر مرجع است. همچنین مهم است بدانیم که جامدات معلق به وسیله کدام مش ها قابل جداسازی هستند.

پاکسازی فیلتر

لایه ثانویه گرفتگی

ظرفیت فیلتر تا حد زیادی تحت تأثیر حجم، و نیز ماهیت SS فیلتر شده است. پارامترهای مهم گرفتگی شامل اندازه ذرات معلق (ذرات مسطح نسبت به ذرات کروی توانایی بیشتری برای مسدود کردن منافذ دارند)، مقاومت مکانیکی (ذرات فشرده شده بهتر از ذرات غیر فشرده  فیلتر می شوند) و نسبت ذرات کوچک به بزرگ در کل حجم نفوذی می باشند. در صورت وجود مقادیر مشخصی از جامدات فشرده که اندازه بزرگ تری از منافد مش را دارند ، یک لایه نازک از لجن (لایه فیلتر ثانویه ای) ایجاد می شود که می تواند جامداتی را که به طور قابل توجهی کوچکتر از اندازه منافذ مش می باشند را به دام اندازد (شکل 4). بنابراین توصیه می شود سطح فیلتراسیون بزرگ تری انتخاب شود  تا فیلتر زمان استراحت طولانی تری داشته باشد و یک لایه فیلتر موثر ثانویه بتواند در قسمت داخلی مش ایجاد شود. بعداً این لایه در طول بک واش به داخل کانال لجن می افتد.

مقادیر یکسان SS بر حسب mg/l ، ولی جامدات در اندازه های مختلف هستند.
لایه فیلتر ثانویه