پکیج فاضلاب نیروگاه هریس-آذر ماه 97

پروژه

: طراحی و تامین پکیج فاضلاب نیروگاه هریس

مراحل فرآیند

: آشغالگیری-دانه گیری-هوادهی گسترده-فیلتراسیون

تکنولوژی

 : Extended