پکیج تصفیه فاضلاب نیروگاهی 2010-2006

پروژه

: طراحی، ساخت و تامین 5m3/d الی 30m3/d

تکنولوژی

 : Extended

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*