پکیج DAF تصفیه خانه شهرک صنعتی رنگسازان

پروژه

: پکیج DAF به ظرفیت 100m3/hr 

مراحل فرآیند

: اختلاط سریع، لخته سازی، شناورسازی با هوا

تکنولوژی

 : Dissolved Air Flotation