تامین اقلام فیلتر توری میکرواسکرین سد اهر-فرردین 98

پروژه

: تامین  اقلام فیلتر توری سد اهر

مراحل فرآیند

: فیلتراسیون میکرونی

تکنولوژی

 : Micro Drum Screen