سیستم تصفیه تکمیلی (میکرواسترینر)- سپاهان شهر- 2013

 

پروژه

: تامین دو دستگاه درام میکرواسکرین (20 میکرون)  – 35Lit/Sec

مراحل فرآیند

: آشغالگیری-میکرواسترینر

تکنولوژی

 :IN-EKO, Micro Screen

کیفیت ورودی و خروجی

 :Tss: 120/20 ppm

Ref. : IN-EKO*