سیستم بازیافت فاضلاب (MBR) مجتمع تجاری کوروش - خرداد ماه 96

پروژه

: تامین و خدمات مهندسی مدول های MBR

مراحل فرآیند

: پیش تصفیه+ MBR+ Ozone

تکنولوژی

:Membrane Bioreactor