دکانترهای SBR تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه شفق اصفهان-دی ماه 97

پروژه

: طراحی و ساخت دکانترهای SBR نیروگاه اصفهان 13000m3/d

مراحل فرآیند

: تصفیه تکمیلی+SBR

تکنولوژی

 : SPIDEC 500