دکانترهای تصفیه خانه فاضلاب گلبهار - اسفند ماه 96

پروژه

: طراحی و ساخت دکانترهای تصفیه خانه گلبهار 35000m3/d

مراحل فرآیند

: ASBR

تکنولوژی

 : SPIDEC 600