جداکننده روغن (API)- ترمینال نفتی گناوه-2015

پروژه

: طراحی و تامین تجهیزات دو واحد جداکننده روغن -50m3/hr

مراحل فرآیند

: API+Oil Skimmer

تکنولوژی

 : Probig-nonmetalic Scrapr

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*