تصفیه خانه پساب روغنی فاز 15 و 16 پارس جنوبی-2010

پروژه

:API Separator طراحی و تامین لجن روب های پارویی غیر فلزی

تکنولوژی

 : Probig-nonmetalic Scrapr

Ref.: Probig*