تصفیه خانه فاضلاب MBR مرکزی شرکت ملی نفت 2008

پروژه

: بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه -120m3/d

تکنولوژی

 : Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA*