تصفیه خانه فاضلاب (MBR) ساختمان مرکزی RIPI-2010

پروژه

: نظارت بر نصب و راه اندازی -240m3/day

مراحل فرآیند

: آشغالگیری و دانه گیری ترکیبی-DAF-MBR-آبگیری لجن

تکنولوژی

 : Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*