تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

پروژه

: نصب و نظارت بر راه اندازی پکیج جدید MBR،DAF و آبگیری لجن -160m3/day

مراحل فرآیند

: Combined Pretreatment+DAF+MBR+Screw Press

تکنولوژی

 : By Huber

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*