تصفیه خانه غیر متمرکز (MBR) ساختمان مرکزی شرکت نفت-2015

پروژه

:طراحی و ساخت تانکر قابل حملMBR

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*