اسکرو کامپکتور تصفیه خانه فاضلاب قم

پروژه

: اسکرو کامپکتور تصفیه خانه فاضلاب قم

مشخصات

: 2 متر مکعب در ساعت
طول 4 متر
قطر: 230 میلیمتر