استحصال آب از پساب صنعتی شهرک صنعتی جی (اصفهان)

پروژه

استحصال پساب صنعتی شهرک صنعتی جی (اصفهان) 2000m3/day 

مراحل فرآیند

: پیش تصفیه+تصفیه بی هوازی+تصفیه هوازی+MBR

تکنولوژی

 : MBR