استحصال آب صنعتی (MBR)-شهرک صنعتی آق قلا-2012

پروژه

:MBR مدول های-300m3/d

مراحل فرآیند

:Screen+MBR+Po

تکنولوژی

 : Microclear