آشغالگیر مکانیکی تصفیه خانه فاضلاب شاهرود

پروژه

: تصفیه خانه فاضلاب شاهرود

مراحل فرآیند

: آشغالگیر مکانیکی دانه ریز آلمانی (بلت اسکرین) SPIBELT600 

تکنولوژی

 : فاصله جداسازی: 6mm
عرض و ارتفاع: 600x3000mm