آبگری لجن کارخانه خاور کارتن - خرداد ماه 97

پروژه

: طراحی و تامین سیستم تغلیظ و |آبگیری لجن پساب کاغذ بازیافتی -100m3/d

مراحل فرآیند

: انعقاد – لخته سازی و ته نشینی + اسکروپرس

تکنولوژی

 : SCrew Press