آبگیری لجن پتروشیمی تخت جمشید-2015

پروژه

:نظارت بر نصب و راه اندازی واحد آبگیری لجن فاضلاب صنعتی-2m3/hr

مراحل فرآیند

: Flocculation+Dewatering

تکنولوژی

 :   Huber Screw Press

Ref.: Ahmad Rahimi -PTA+Huber me*