بدنه فیلتر فشرده (Filter Housing Compact)

این بدنه فیلترها، یونیت های مونتاژ شده کامل برای تصفیه پساب بیولوژیکی با کاست های غشایی مستغرق می باشند که شامل موارد زیر می باشند :

MB2-M

سطح غشایی 
48m2

ابعاد (LxWxH)
80.8×49.6×135.5

دانلود اطلاعات

MB2-S

سطح غشایی 
32m2

ابعاد (LxWxH)
59.8×49.6×135.5

دانلود اطلاعات

MA03-XL2

سطح غشایی
16m2

ابعاد (LxWxH)
28.3x32x117.4

دانلود اطلاعات

MA03-XL

سطح غشایی
8m2

ابعاد (LxWxH)
28.3x32x68.4

دانلود اطلاعات

MA03-M

سطح غشایی
7m2

ابعاد (LxWxH)
28.3x32x117.4

دانلود اطلاعات

MA03-S

سطح غشایی
3.5m2

ابعاد (LxWxH)
28.3x32x68.4

دانلود اطلاعات