شناورسازی با هوای محلول DAF

سیستم های شناورسازی با هوای محلول یا DAF به سیستم هایی اطلاق می شود که ذرات معلق به کمک دمش هوای فشرده، بر روی سطح آب شناور می شوند. به این منظور از یک راکتور تحت فشار برای اشباع سازی بخشی از آب تصفیه شده خروجی با هوا استفاده میشود. کل جریان هوا به مدت چند دقیقه در یک راکتور باقی می ماند تا فرصت برای حل شدن هوا در آب، تامین شود. سپس جریان تحت فشار از یک شیر فشار شکن عبور می کند و حباب ها با فشار بیش از فشار اتمسفری وارد مخزن ADF می شوند. حباب های هوا به ذرات جامد و مایع غیر محلول می چسبند و چگالی آن به اندازه ای کاهش می یابد که سبب صعود ذره به سطح می شود.

مزیت اصلی شناور سازی با هوای فشرده نسبت به ته نشینی این است که در آن، ذراتی که بسیار کوچک و یا سبک هستند و به آرامی ته نشین می شوند را می توان کامل تر و در زمان کوتاهتری حذف کرد.سیستم های DAF در کاهش TSS، BOD، COD، چربی و روغن و جلبک ها موثر می باشند.

 اجزای اصلی:

 • پیش تصفیه شیمیایی شامل انعقاد و لخته سازی
 • تانک جدا سازی
 • سیستم تولید و توزیع هوای محلول

کاربردها:

صنایع غذایی و دارویی، کشتارگاهها، صنایع کاغذ، فولاد، نفت و گاز، نساجی، شیمیایی، تغلیظ لجن، کاهش جلبک، پیش تصفیه آب دریا و …

 • مراحل طراحی و ساخت:
 • انجام تست های شیمیایی و جار تست پیش از طراحی
 • طراحی و انتخاب اصولی تجهیزات DAF
 • ساخت، موتتاژ ، نصب و راه اندازی
 • بهینه سازی سیستم پس از مرحله اولیه بهره برداری

تکنولوژی های مورد استفاده برای هوای محلول:

 • متعارف: پمپ و مخزن تحت فشار و مدیا
 • پیشترفته 1 : پمپ دوفازی
 • پیشترفته 2 : میکرو حباب

نمونه های اجرا شده در ایران: