خدمات مهندسی MBR

خدمات مطالعات امکان سنجی برای MBR و فرایندهای استحصال آب:

 • برآورد احجام و ابعاد
 • ارزیابی هزینه های سرمایه گذاری (CAPEX)
 • ارزیابی هزینه های عملیاتی (OPEX)

خدمات طراحی:

طراحی فرآیند

برای سیستم های فیلتراسیون غشایی MBR  و تصفیه تکمیلی:

 • بررسی طراحی اتخاذ شده برای مرحله بیولوژیکی در سیستم های MBR

انتخاب:

 • سطح فیلتراسیون
 • ساختار تصفیه خانه
 • نکات استفاده از پمپ ها و دمنده ها
 • P&ID سیستم فیلتراسیون  MBR
 • لیست ابزاردقیق ها و تجهیزات

خدمات طراحی نهایی:

محاسبات تکمیلی ابعادی برای تعیین:

 • پیش تصفیه ها
 • احجام و ابعاد
 • P&ID
 • محاسبه نیاز به اکسیژن (MBR)
 • انتخاب جانمایی تجهیزات
 • لیست تجهیزات شامل مدل و برند
 • لیست ابزاردقیق شامل مدل و برند
 • ارزیابی هزینه های عملیاتی (OPEX)

خدمات در سایت:

خدمات نظارت بر نصب سیستمهای فیلتراسیون غشایی، راه اندازی MBR  و تصفیه تکمیلی. کمک به بهره برداری از سیستم، آماده سازی ، راه اندازی و خدمات پایلوت در فاضلاب های صنعتی و شهری. خدمات معمول نگهداری سیستم های فیلتراسیون غشایی MBR  و تصفیه تکمیلی.

توسعه نرم افزار:

سفارشی سازی PLC و HMI برای مدیریت و کنترل فرآیند فیلتراسیون و کل فرایند MBR.