انواع بدنه فیلتر منعطف (Filter Housing Flexible)

این بدنه فیلترها، یونیت های مونتاژ شده کامل برای تصفیه پساب بیولوژیکی با کاست های غشایی مستغرق می باشند که شامل :
  • کاست غشا MicroClear® MCXS2
  • فیلتر از جنس استیل ضد زنگ 1.4571
  • پخش کننده صفحات غشایی برای هوادهی حباب متوسط در مخزن فیلتراسیون که برای فواصل صفحه ای در فیلترهای میکروکلییر بهینه سازی شده است.

MB2-5

سطح غشایی
400m2

ابعاد (LxWxH)
130x238x135

دانلود اطلاعات

MB2-4

سطح غشایی
320m2

ابعاد (LxWxH)
130x196x68.4

دانلود اطلاعات

MB2-3

سطح غشایی
240m2

ابعاد (LxWxH)
130x154x135

دانلود اطلاعات

MB2-2

سطح غشایی
160m2

ابعاد (LxWxH)
130x112x135

دانلود اطلاعات

MB2-1

سطح غشایی
80m2

ابعاد (LxWxH)  
130x70x135

دانلود اطلاعات

MB3-5

سطح غشایی
600m2

ابعاد (LxWxH)
130x238x185

دانلود اطلاعات

MB3-4

سطح غشایی
480m2

ابعاد (LxWxH)
130x196x185

دانلود اطلاعات

MB3-3

سطح غشایی
340m2

ابعاد (LxWxH)
130x154x185

دانلود اطلاعات

MB3-2

سطح غشایی
240m2

ابعاد (LxWxH)
130x112x185

دانلود اطلاعات

MB3-1

سطح غشایی
120m2

ابعاد (LxWxH)
130x70x185

دانلود اطلاعات

MB4-5

سطح غشایی
800m2

ابعاد (LxWxH)
130x238x245

دانلود اطلاعات

MB4-4

سطح غشایی
640m2

ابعاد (LxWxH)
130x196x245

دانلود اطلاعات

MB4-3

سطح غشایی
480m2

ابعاد (LxWxH)
130x154x245

دانلود اطلاعات

MB4-2

سطح غشایی
320m2

ابعاد (LxWxH)
130x112x320

دانلود اطلاعات

MB4-1

سطح غشایی
160m2

ابعاد (LxWxH)
130x76x245

دانلود اطلاعات

MB5-5

سطح غشایی
1000m2

ابعاد (LxWxH)
130x238x295

دانلود اطلاعات

MB5-4

سطح غشایی
800m2

ابعاد (LxWxH)
130x196x295

دانلود اطلاعات

MB5-3

سطح غشایی
600m2

ابعاد (LxWxH)
130x154x295

دانلود اطلاعات

MB5-2

سطح غشایی
400m2

ابعاد (LxWxH)
130x112x295

دانلود اطلاعات

MB5-1

سطح غشایی
200m2

ابعاد (LxWxH)
130x70x295

دانلود اطلاعات