مبانی کار دکانتر SBR

مبانی کار دکانتر SBR

مبانی کار دکانتر SBR: دکانتر SBR که در واحد های تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد دارای یک کانال و سرریز سیال ورودی، مانع

ادامه »

تصفیه فاضلاب محلی SBR

تصفیه محلی فاضلاب در مناطق روستایی و کم جمعیت تصفیه مرکزی فاضلاب در مناطق کم جمعیت، مانند مناطق شهری به صرفه نیست. واحدهای تصفیه فاضلاب

ادامه »