استانداردهای استفاده از پساب‌های شهری

استانداردهای استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف ( استاندارد شماره 15633)

با توجه به افزایش جمعیت، ‌شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدید پذیر، ‌استفاده از پساب‌های حاصل از تصفیه پیشرفته بیوراکتور غشایی MBR ، برای تامین بخشی از نیازها و جبران کمبود منابع آب ضروری است. از این رو استفاده از استانداردها به منظور تعیین مشخصات کیفیت پساب قابل استفاده در مصارف مختلف و نحوه پایش آن‌ها در راستای تامین سلامت عمومی و حفظ محیط زیست در دستور کار قرار گرفت. این استانداردها برای استفاده از پساب‌های شهری و روستایی در مصارف شهری،‌ دریاچه‌های مصنوعی (تفریحی)، تغذیه آبخوان ها،‌ مصارف محیط زیستی، مصارف صنعتی و آبیاری کاربرد دارد.